Thông tư 16/2018/TT-BYT về kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Rate this post

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
——-

Số: 16/2018/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh s 40/2009/QH12 ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn và trách nhiệm thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Nhiễm khuẩn tương quan tới chăm nom y tế ( sau đây gọi tắt là nhiễm khuẩn bệnh viện ) là những nhiễm khuẩn xảy ra trong quy trình người bệnh được chăm nom, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là quy trình tích lũy, nghiên cứu và phân tích, diễn giải những tài liệu nhiễm khuẩn bệnh viện một cách mạng lưới hệ thống và liên tục và thông tin kịp thời hiệu quả tới những người tương quan .3. Kiểm soát nhiễm khuẩn là việc kiến thiết xây dựng, tiến hành và giám sát triển khai những pháp luật, hướng dẫn, tiến trình trình độ về kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người bệnh, nhân viên cấp dưới y tế và hội đồng trong quy trình cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .4. Phòng ngừa chuẩn là những giải pháp phòng ngừa cơ bản vận dụng cho mọi người bệnh không phụ thuộc vào vào chẩn đoán, thực trạng nhiễm trùng và thời gian khám, điều trị, chăm nom dựa trên nguyên tắc coi máu, chất tiết và chất bài tiết của người bệnh đều có rủi ro tiềm ẩn lây truyền bệnh .

Chương II
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 3. Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Xây dựng, phê duyệt và phổ cập những hướng dẫn, pháp luật, quá trình ( gọi chung là lao lý ) kiểm soát nhiễm khuẩn theo pháp luật tại Thông tư này .2. Xây dựng, phê duyệt, thông dụng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở kế hoạch hành vi vương quốc, tiềm năng chất lượng về kiểm soát nhiễm khuẩn tương thích với nguồn lực và điều kiện kèm theo thực tiễn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo từng tiến trình .

Điều 4. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch

1. Giám sát, phát hiện, báo cáo giải trình và quản trị tài liệu nhiễm khuẩn bệnh viện, vi trùng kháng thuốc kháng sinh, những trường hợp mắc hoặc hoài nghi mắc bệnh truyền nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây dịch .2. Thực hiện giải pháp can thiệp kịp thời nhằm mục đích làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện và những bệnh truyền nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây dịch, sử dụng kháng sinh hài hòa và hợp lý trên cơ sở hiệu quả giám sát .

Điều 5. Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Kiểm tra, giám sát tuân thủ những lao lý về kiểm soát nhiễm khuẩn đặc biệt quan trọng khi thực thi phẫu thuật, thủ pháp và những kỹ thuật xâm lấn khác so với toàn bộ người hành nghề, người thao tác khác ( gọi chung là nhân viên cấp dưới y tế ), học viên, sinh viên, học viên ( gọi chung là học viên ), người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tuân thủ những pháp luật về kiểm soát nhiễm khuẩn .

Điều 6. Vệ sinh tay

1. Tổ chức thực thi những lao lý về vệ sinh tay, trang bị sẵn có phương tiện đi lại, hóa chất vệ sinh tay cho nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh, khách thăm tại những vị trí khám bệnh, điều trị, chăm nom người bệnh và nơi có nhiều người tiếp xúc .2. Kiểm tra, giám sát để bảo vệ việc tuân thủ những lao lý về vệ sinh tay của nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm .

Điều 7. Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

1. Tổ chức triển khai những lao lý về phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện đi lại phòng hộ cá thể cho nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm .2. Thực hiện những giải pháp cách ly phòng ngừa tương thích so với người mắc hoặc hoài nghi mắc bệnh truyền nhiễm và người bệnh nhiễm vi trùng đa kháng thuốc kháng sinh .3. Hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm phải tuân thủ những giải pháp phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện đi lại phòng hộ cá thể khi khám bệnh, điều trị và chăm nom người bệnh .4. Kiểm tra việc tuân thủ phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện đi lại phòng hộ cá thể của nhân viên cấp dưới y tế học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm .

Điều 8. Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế

1. Thực hiện quản trị, giải quyết và xử lý dụng cụ y tế tập trung chuyên sâu, kiểm soát việc giải quyết và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế tái sử dụng bảo vệ bảo đảm an toàn, chất lượng .2. Bảo quản thiết bị, dụng cụ y tế sau giải quyết và xử lý bảo vệ vô khuẩn trước khi sử dụng cho người bệnh .3. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ những pháp luật về quản trị, giải quyết và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế tại những khoa, phòng .

Điều 9. Quản lý và xử lý đồ vải y tế

1. Cung cấp đồ vải cho người bệnh, nhân viên cấp dưới y tế hằng ngày và khi cần .2. Xử lý đồ vải tập trung chuyên sâu tại khu giặt là. Đồ vải nhiễm khuẩn, đồ vải có máu, dịch tiết sinh học phải được giải quyết và xử lý riêng bảo vệ bảo đảm an toàn .3. Bảo quản đồ vải sau giải quyết và xử lý trong tủ, kệ bảo vệ sạch, vô khuẩn và được luân chuyển riêng bằng phương tiện đi lại chuyên được dùng .4. Kiểm soát chất lượng và tiếp tục kiểm tra, giám sát, quá trình giải quyết và xử lý đồ vải .5. Nhân viên quản trị, giải quyết và xử lý đồ vải phải có kỹ năng và kiến thức trình độ về giải quyết và xử lý đồ vải y tế .6. Bố trí nơi giặt, sấy hoặc phơi đồ vải tập trung chuyên sâu cho người nhà người bệnh .

Điều 10. Quản lý chất thải y tế

1. Thực hiện quản trị chất thải y tế theo lao lý của pháp lý .2. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hành thực tế quản trị chất thải, bảo vệ chất thải được phân loại, lưu giữ, luân chuyển, giải quyết và xử lý bảo đảm an toàn theo đúng lao lý của pháp lý .

Điều 11. Vệ sinh môi trường bệnh viện

1. Tổ chức thực thi, kiểm tra vệ sinh thiên nhiên và môi trường theo đúng lao lý, bảo vệ chất lượng thiên nhiên và môi trường nước, thiên nhiên và môi trường mặt phẳng, thiên nhiên và môi trường không khí cho từng khu vực theo pháp luật của Bộ Y tế và những quy chuẩn kỹ thuật vương quốc .2. Bố trí đủ Tolet cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên cấp dưới y tế .3. Thực hiện diệt chuột, côn trùng nhỏ định kỳ .4. Người làm công tác làm việc vệ sinh thiên nhiên và môi trường tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có kỹ năng và kiến thức về vệ sinh thiên nhiên và môi trường .

Điều 12. An toàn thực phẩm

1. Tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm về vi sinh vật. Giám sát, báo cáo giải trình những trường hợp bị nhiễm khuẩn tương quan đến thực phẩm được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Phối hợp với cơ quan quản trị về bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phận để tiến hành những hoạt động giải trí tuyên truyền, thông dụng cho những cơ sở chế biến, cung ứng thực phẩm, nhân viên cấp dưới y tế, người bệnh, người nhà người bệnh về bảo đảm an toàn thực phẩm .

Điều 13. Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm liên quan đến vi sinh vật

1. Thiết lập mạng lưới hệ thống quản trị, giám sát, xử trí và báo cáo giải trình tai nạn đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp tương quan đến vi sinh vật so với nhân viên cấp dưới y tế .2. Thực hiện tiêm vắc xin phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm ( viêm gan B, cúm, lao và những bệnh truyền nhiễm khác ) cho nhân viên cấp dưới y tế có rủi ro tiềm ẩn phơi nhiễm .3. Xây dựng hạng mục và bảo vệ sẵn có thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế để điều trị dự trữ cho nhân viên cấp dưới y tế khi bị phơi nhiễm với bệnh truyền nhiễm .

Điều 14. Phòng chống dịch bệnh

1. Xây dựng kế hoạch ứng phó với những dịch bệnh ; phối hợp với cơ sở y tế dự trữ và những cơ sở y tế khác trong việc phòng, chống dịch bệnh và những trường hợp khẩn cấp trên địa phận theo sự phân công của cơ quan quản trị .2. Chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư và nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh .3. Tổ chức tập huấn cho nhân viên cấp dưới y tế về phòng, chống dịch bệnh .4. Thực hiện chính sách thông tin báo cáo giải trình và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo pháp luật .

Điều 15. Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Xây dựng định mức, kiểm tra chất lượng và quản trị việc sử dụng hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn .2. Kiểm tra, quản trị việc sử dụng hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn bảo vệ bảo đảm an toàn, tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu suất cao .

Chương III
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 16. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn:
Tùy theo quy mô giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thiết lập hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm:

a ) Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn .b ) Khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn .2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có từ 150 giường bệnh kế hoạch trở lên phải tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn lao lý tại Khoản 1 Điều này .3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dưới 150 giường bệnh kế hoạch tối thiểu phải có bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc phòng kế hoạch tổng hợp, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và có người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn thao tác toàn thời hạn, tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe thể chất, có chứng từ, giấy ghi nhận hoặc văn bằng về kiểm soát nhiễm khuẩn .4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú tối thiểu phải phân công một người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn .

Điều 17. Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Tổ chức :a ) Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ( sau đây viết tắt là Giám đốc ) quyết định hành động xây dựng .b ) quản trị hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn là Giám đốc .c ) Thư ký Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn là trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc người được giao trách nhiệm đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn .d ) Các thành viên Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn là đại diện thay mặt chỉ huy những khoa lâm sàng, cận lâm sàng và những phòng công dụng, trong đó tối thiểu phải có sự tham gia của chỉ huy những phòng tính năng, khoa vi sinh / xét nghiệm, khoa dược và một số ít khoa lâm sàng có rủi ro tiềm ẩn nhiễm khuẩn bệnh viện cao .2. Nhiệm vụ :a ) Tư vấn cho Giám đốc về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn về việc sửa chữa thay thế, phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng mới những khu công trình y tế trong cơ sở tương thích với kiểm soát nhiễm khuẩn .b ) Tham gia giám sát, huấn luyện và đào tạo, điều tra và nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Xem xét, nhìn nhận và xu thế việc thực thi kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở .

Điều 18. Tổ chức và nhiệm vụ của khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Tổ chức:
Tùy theo quy mô giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn.

a ) Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tùy theo quy mô bệnh viện có những bộ phận giám sát, khử khuẩn tiệt khuẩn, quản trị đồ vải và vệ sinh môi trường tự nhiên do Giám đốc quyết định hành động, trong đó tối thiểu phải có bộ phận giám sát .

b) Trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn phải có trình độ đại học trở lên và tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bằng đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn, làm việc toàn thời gian tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

c ) Bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn có trưởng bộ phận là người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn, có văn bản phân công đảm nhiệm của Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Nhiệm vụ :a ) Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về những giải pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý tại Chương II Thông tư này .b ) Tổ chức hoặc phối hợp với những khoa, phòng tương quan tiến hành thực thi, kiểm tra, giám sát việc thực thi những giải pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý tại Chương II Thông tư này .c ) Xây dựng miêu tả việc làm cho nhân viên cấp dưới y tế của khoa .d ) Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất kiến nghị shopping trang thiết bị, phương tiện đi lại, vật tư, hóa chất tương quan đến hoạt động giải trí kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng .đ ) Hướng dẫn, chỉ huy, kiểm tra, giám sát việc triển khai những hoạt động giải trí kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn .e ) Tổ chức đào tạo và giảng dạy, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên cấp dưới y tế và học viên .g ) Tổ chức tiếp thị quảng cáo về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm .h ) Thực hiện nghiên cứu và điều tra khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ huy tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn .i ) Thực hiện những trách nhiệm khác theo phân công của Giám đốc .

Điều 19. Tổ chức và nhiệm vụ của mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Tổ chức:
Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn do Giám đốc quyết định thành lập và giao nhiệm vụ, gồm đại diện các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Mỗi khoa cử ít nhất một bác sĩ và một điều dưỡng hoặc hộ sinh hoặc kỹ thuật y kiêm nhiệm tham gia mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

2. Nhiệm vụ :a ) Tham gia tổ chức triển khai triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa theo phân công của giám đốc và hướng dẫn kỹ thuật của trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc của người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn .b ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại khoa triển khai những pháp luật về kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Định kỳ và đột xuất báo cáo giải trình chỉ huy khoa và trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn về tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện, tuân thủ thực hành thực tế kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại khoa .

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa hoặc trưởng bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Nhiệm vụ :a ) Tham mưu cho giám đốc về kiểm soát nhiễm khuẩn .b ) Tổ chức triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những trách nhiệm của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Tổng kết, báo cáo giải trình tác dụng thực thi kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .d ) Thực hiện những trách nhiệm khác theo sự phân công của Giám đốc .2. Quyền hạn :a ) Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa .b ) Kiểm tra và nhu yếu những khoa, phòng, nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực thi đúng những lao lý về kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Đề xuất với giám đốc khen thưởng, kỷ luật những cá thể, tập thể có thành tích hoặc vi phạm những lao lý về kiểm soát nhiễm khuẩn .3. Người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dưới 150 giường bệnh kế hoạch không xây dựng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm và quyền hạn như trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trừ Điểm a, Khoản 2 Điều này .4. Người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú, tùy theo khoanh vùng phạm vi trình độ của cơ sở có trách nhiệm tiến hành triển khai, kiểm tra giám sát việc thực thi những giải pháp phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn tương thích .

Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của điều dưỡng trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Nhiệm vụ :a ) Thực hiện trách nhiệm chung của điều dưỡng trưởng khoa .b ) Giúp trưởng khoa lập kế hoạch quản trị và sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại, vật tư, hóa chất ship hàng kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Tham gia thiết kế xây dựng hướng dẫn những pháp luật về kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc triển khai .d ) Thực hiện trách nhiệm khác theo sự phân công của trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn .

2. Quyền hạn:
Có quyền hạn như các điều dưỡng trưởng khoa khác và có quyền kiểm tra giám sát hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 22. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận giám sát

1. Tổ chức :a ) Bộ phận giám sát là bộ phận trình độ của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, có trách nhiệm chuyên trách kiểm tra, giám sát về kiểm soát nhiễm khuẩn .b ) Bộ phận giám sát gồm có nhân viên cấp dưới giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên trách có trình độ cao đẳng trở lên và tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe thể chất, có chứng từ hoặc ghi nhận hoặc văn bằng đào tạo và giảng dạy về giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có từ 150 giường bệnh trở lên phải bảo vệ có 1 nhân viên cấp dưới giám sát chuyên trách trên mỗi 150 giường bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dưới 150 giường bệnh phải có tối thiểu 1 nhân viên cấp dưới giám sát chuyên trách .d ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú thì trách nhiệm giám sát do người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn triển khai .2. Nhiệm vụ :a ) Thực hiện giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm tra, giám sát tuân thủ thực hành thực tế kiểm soát nhiễm khuẩn pháp luật tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này .b ) Tham gia những hoạt động giải trí giám sát khác như giám sát thiên nhiên và môi trường, giám sát vi sinh, kiểm tra, giám sát thực thi những lao lý tương quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn của người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm .c ) Thực hiện trách nhiệm khác theo sự phân công của trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn .

3. Quyền hạn:
Có quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn của tất cả nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 .2. Thông tư số 18/2009 / TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc kiểm soát nhiễm khuẩn trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hết hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành .

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp

1. Lãnh đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dưới 150 giường bệnh kế hoạch phải được giảng dạy tối thiểu theo chương trình đào tạo và giảng dạy 03 tháng về kiểm soát nhiễm khuẩn trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 .2. Người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú phải được đào tạo và giảng dạy tối thiểu theo chương trình huấn luyện và đào tạo 05 ngày về kiểm soát nhiễm khuẩn trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 .3. Nhân viên thuộc bộ phận giám sát và bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn phải được giảng dạy tối thiểu theo chương trình huấn luyện và đào tạo 03 tháng về kiểm soát nhiễm khuẩn trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 .4. Nhân viên thuộc Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phải được đào tạo và giảng dạy tối thiểu theo chương trình giảng dạy 05 ngày về kiểm soát nhiễm khuẩn trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 .5. Cán bộ đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn tại Sở Y tế phải được huấn luyện và đào tạo tối thiểu theo chương trình đào tạo và giảng dạy 01 tháng về kiểm soát nhiễm khuẩn trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 .

Điều 25. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành, kiểm tra, giám sát việc thực thi Thông tư này trên toàn nước .2. Cục Khoa học công nghệ tiên tiến và đào tạo và giảng dạy :a ) Chủ trì đánh giá và thẩm định những chương trình, tài liệu huấn luyện và đào tạo liên tục và đào tạo và giảng dạy nâng cao về kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc thẩm quyền .b ) Chỉ đạo những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai giảng dạy liên tục về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên cấp dưới y tế .c ) Chỉ đạo những trường có đào tạo và giảng dạy ngành học thuộc khối ngành sức khỏe thể chất đưa nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn vào chương trình đào tạo và giảng dạy cho sinh viên, học viên ; nâng cao năng lượng cho đội ngũ giảng viên kiểm soát nhiễm khuẩn ; yêu cầu góp vốn đầu tư cơ sở thực hành thực tế, tiền lâm sàng bảo vệ chuẩn hóa, hiện đại để nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn .3. Sở Y tế những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành, kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi Thông tư này trên địa phận quản trị .b ) Phân công bộ phận và cán bộ làm đầu mối đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn của Sở Y tế. Cán bộ đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn có trình độ ĐH trở lên, tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe thể chất, có chứng từ, giấy ghi nhận hoặc văn bằng đào tạo và giảng dạy kiểm soát nhiễm khuẩn .c ) Báo cáo hiệu quả việc tiến hành triển khai Thông tư này định kỳ hoặc đột xuất theo nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền .4. Y tế những Bộ, Ngành chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai Thông tư này tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thường trực .5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực về công tác làm việc kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .b ) Tổ chức tiến hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai Thông tư này tại cư sở khám bệnh, chữa bệnh .c ) Đầu tư hạ tầng, shopping trang thiết bị, phương tiện đi lại, hóa chất, vật tư, sắp xếp nhân lực bảo vệ nhu yếu về kiểm soát nhiễm khuẩn. Khi thực thi xây mới hoặc sửa chữa thay thế, tái tạo cơ sở vật chất, shopping trang thiết bị, phương tiện đi lại phải có sự tham gia tư vấn của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc người đảm nhiệm kiểm soát nhiễm khuẩn .d ) Chi đủ kinh phí đầu tư cho những hoạt động giải trí kiểm soát nhiễm khuẩn đã được tính vào cơ cấu tổ chức giá dịch vụ y tế .đ ) Bảo đảm nhân viên cấp dưới y tế tham gia mạng lưới hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn có chứng từ hoặc giấy ghi nhận hoặc văn bằng đào tạo và giảng dạy về kiểm soát nhiễm khuẩn .e ) Xây dựng chương trình, tài liệu và thực thi huấn luyện và đào tạo, truyền thông online về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên cấp dưới y tế và những đối tượng người dùng có tương quan tương thích với lao lý và điều kiện kèm theo thực tiễn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .g ) Thực hiện điều tra và nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn .h ) Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng phân phối dịch vụ với đơn vị chức năng bên ngoài gồm giặt là đồ vải, khử khuẩn, tiệt khuẩn thiết bị, dụng cụ, vệ sinh thiên nhiên và môi trường, giải quyết và xử lý chất thải, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải lựa chọn đơn vị chức năng có đủ tư cách pháp nhân và liên tục giám sát, kiểm tra việc tuân thủ lao lý, quá trình kỹ thuật, bảo vệ chất lượng dịch vụ. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng dịch vụ do đơn vị chức năng bên ngoài phân phối .i ) Thực hiện những giải pháp can thiệp tương thích dựa trên hiệu quả kiểm tra, giám sát việc triển khai những giải pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm mục đích nâng cấp cải tiến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn tương thích với nguồn lực và điều kiện kèm theo thực tiễn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .k ) Xây dựng nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm thực thi những pháp luật về : giờ thăm ; giải pháp cách ly ; vệ sinh tay ; vệ sinh cá thể ; sử dụng phương tiện đi lại phòng hộ cá thể ; vệ sinh bệnh viện và phân loại chất thải y tế .l ) Báo cáo hiệu quả triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn và tỷ suất nhiễm khuẩn bệnh viện theo pháp luật .6. Nhân viên y tế, giáo viên, học viên thực tập tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ những pháp luật về kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt quan trọng khi triển khai phẫu thuật, thủ pháp và những kỹ thuật xâm lấn khác trên người bệnh .7. Người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Thực hiện đúng những lao lý về giờ thăm, giải pháp cách ly, vệ sinh cá thể, vệ sinh bệnh viện, phân loại chất thải và những lao lý kiểm soát nhiễm khuẩn khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .b ) Người mắc, người bị hoài nghi mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số ít bệnh thuộc nhóm B do Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý phải tuân thủ chính sách điều trị, cách ly, vận động và di chuyển hoặc ra viện theo lao lý .8. Các trường có huấn luyện và đào tạo ngành học thuộc khối ngành sức khỏe thể chất có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Đưa nội dung đào tạo và giảng dạy về kiểm soát nhiễm khuẩn vào chương trình huấn luyện và đào tạo cho sinh viên, học viên .

b) Tổ chức đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn cho sinh viên, học sinh và đào tạo chuyên sâu cho nhân viên y tế làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo nhu cầu. Bảo đảm sinh viên, học sinh phải được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn trước khi thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
– Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo-Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các ngành;
– Các trường đào tạo ngành học thuộc khối ngành sức khỏe;
– Cổng Thông tin điện tử BYT;
– Lưu: VT, PC, KCB (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Viết Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.