Bàn về thần khí, khí sắc, tướng mệnh khảo luận

Rate this post

2017-09-30 05:03 PM

Chẳng phải vì hình hài của hổ hay hình hài của chim ưng mà muông thú kinh sợ mà vì khí thế oai thần do hổ, ưng vẫn có trong rừng núiĐọc Tam Quốc Chí diễn nghĩa, người ta thấy câu truyện này : “ Tào Sảng nghe lời Hà Yến không dùng Tư Mã Ý. Từ khi Tư Mã Ý thác bệnh thì Tào Sảng và Hà Yến chủ quan không lo gì nữa .

Sảng mỗi ngày cùng bọn Hà Yến uống rượu, dùng uy quyền hống hách để đi chim gái. Những đồ quý báu trong cung, những thóc gạo của dân đều cướp bóc làm của riêng.

Thấy vị thế chẳng tài cán gì mà có nên Hà Yến rất tin tướng số. Hà Yến biết tiếng Quản Lộ ở Bình Nguyên tinh nghề thuật số cho mời đến bàn nghĩa kinh dịch. Lúc bấy giờ có Đặng Dương cùng ngồi đấy nhân mới hỏi Quân Lộ rằng : – Ông thử bói cho tôi một quẻ xem có làm tới tam công được không ? Tôi lại mộng thấy vài mươi con ruồi xanh đậu trên mũi, đó là điềm gì ?
Lộ nói : Ngày xưa Nguyên Khải giúp vua Thuấn, Chu Công giúp nhà Chu, cùng có đức tốt mà được hưởng phúc, nay quân hầu ngôi cao quyền trọng nhưng người mến đức thì ít mà kẻ sợ oai thì nhiều, đó không phải là lối cầu phúc. Vả lại mũi là cái núi, núi cao mà không đổ, khá sợ lắm thay ! Xin quân hầu bớt chỗ nhiều, thêm chỗ ít, điều gì phi lẽ chớ làm. Như thế ngôi tam công mới đến tay mà đàn nhặng xanh mới xua đi được .
Đặng Dương giận, gắt rằng : – Lời nói láo, ra cái quái gì .
Quản Lộ cũng bực mình đứng dậy đi ra. Đặng Dương bảo với Hà Yến : “ Thằng ấy thật là đồ cuồng sĩ ” .
Lộ về nhà thuật cho cậu nghe. Cậu giật mình nói : – Hà, Đặng là hai người đang quyền thế hống hách, sao mày dám nói trêu chọc đến họ ?
Lộ nói : – Tôi cùng với người chết chuyện trò còn ngại gì nữa ?
Cậu hỏi tại sao thì Lộ nói : – Đặng Dương gân không bó được xương, mạch không giữ được thịt, ngồi đứng ngả nghiêng, hình như không có chân tay đó gọi là tướng quỷ tao. Hà Yến không tươi được sắc mặt, ý thức bất định, dáng tựa cây khô, đó là tướng quỷ u. Hai người nay mai tất có vạ diệt, mình can gì mà sợ .
Quả nhiên khi Tư Mã Ý vùng dậy, bắt chém cả Hà lẫn Đặng. Quản Lộ nói về Hà Yến niềm tin bất định, nói về Đặng Dương ngồi đứng ngả nghiêng là xem về khí sắc, thần khí .
Thần khí, khí sắc, khí vận là những điều cơ bản của khoa Tướng Mệnh .
Bộ vị xương cốt muốn tốt đẹp đến đâu mà thiếu thần khí, thiếu khí sắc cũng là bỏ .
trái lại, dù bộ vị, cốt hình tuy xấu mà thần khí hào sảng linh lợi thì lại dễ lập những kỳ công .
Thế nào là thần khí ?
“ Thiên thập quan sách thần tướng toàn biên ” viết : – Uy nghi như hổ hạ sơn, trăm giống thú đều kinh như chim ưng vọt bay lên khiến cáo, thỏ đều sợ. Không cần giận mà vẫn oai .
Như vậy là thần khí. Chẳng phải vì hình hài của hổ hay hình hài của chim ưng mà muông thú kinh sợ mà vì khí thế oai thần do hổ, ưng vẫn có trong rừng núi. Bây giờ nếu con hổ ốm khặc khừ nằm đấy, con chim ưng gẫy cánh treo trên cành cây thì muông thú nào sợ .
Đọc truyện “ Đông Chu Liệt Quốc ” hồi Kinh Kha mưu sát Tần Thuỷ Hoàng. Cùng đi với Kinh Kha
là Tần Vũ Dương tay không đấm chết trâu. Kinh Kha không khoẻ bằng. Khi đến trước mặt Tần Thuỷ Hoàng, Kinh Kha tiến lên bình tĩnh, còn Tần Vũ Dương mặt tái đi, chân tay run nhanh lẹ. Tại sao vậy ?
Tại Tần Vũ Dương chỉ có lực dũng mà không có thần dũng như Kinh Kha. Thần ở đâu mà có ?
“ Khí tự du hề, thần tự đăng ” ( Khí là dầu, thần là ngọn đèn ) .
“ Du thanh nhiên nhi hậu đăng phương minh ” ( Dầu sạch trong nên ngọn đèn mới sáng ) .
Như vậy thần do khí mà ra .
Khí sắc là gì ?
“ Nhập môn hưu vấn vinh khô sự
Đản kiến tưởng tượng tiện đắc tri ” ” .
Nghĩa là : Bước vào nhà chưa cần phải hỏi gia chủ làm ăn khá hay không, chỉ nhìn tưởng tượng là đủ biết .
Theo Tướng Mệnh học thì tưởng tượng tức là nhìn hình thái sắc mặt hay nói khác đi là quan sát khí sắc .
Sắc mặt là bộc lộ của khí chất ở bên trong. Khí chất tốt vẻ đẹp mịn màng óng ả ( quang nhuận ) .
Dưới đây là một câu truyện về tướng khí sắc :
Khi quân Nhật sở hữu Thượng Hải, Nam Kinh, Nhật giao cho Đường Thiệu Nghi lập cơ quan chính phủ bù nhìn. Những nhà chính trị chuyên nghiệp làm tay sai rối loạn buôn chuyện .
Nhà xem tướng nổi tiếng Đào Bán Mai có hai người bạn họ Cố và họ Sái. Cả hai đều quen biết Đường Thiệu Nghi nên Nghi mời vào nội các. Bình nhật hai người không tin tướng số, lần này muốn thử tài Đào tiên sinh nên đến nhờ xem tướng. Họ dấu nhẹm câu truyện mời mọc của Đường Thiệu Nghi và chỉ hỏi Đào Bán Mai tiên sinh đoán về “ quan vận ” thế nào và có phải đi đâu xa không ?
Đào Bán Mai quan sát hai người hồi lâu rồi nói : – Quan vận sắp tới nhưng phải ba tháng nữa mới triển khai. Còn như đi đâu xa thì không vì không thấy dịch mã động .

Bấy giờ chính phủ dân quốc Trung Hoa tuy đã thiên đô vào sâu nội địa nhưng vẫn lưu lại ở Thượng Hải một bộ phận cứu tế và địa hạt công tác. Đào Bán Mai cho rằng chính phủ dân quốc sẽ giao công tác cho hai người chăng? Nhưng theo tiên sinh biết thì cả họ Cố lẫn họ Sái đâu có gì quan hệ với tập đoàn chính trị dân quốc. Nghĩ vậy nên Đào Bán Mai mới nói thẳng hai người có ý định tham gia chính phủ bù nhìn Đường Thiệu Nghi không?

Trước câu hỏi bất ngờ đột ngột, cực chẳng đã, Sái và Cố đều thú nhận về dự tính với Đường Thiệu Nghi rồi nói :
– Cứ theo tướng bác thì ba tháng nữa mới thực thi quan vận trong khi cơ quan chính phủ Đường Thiệu Nghi chừng hai mươi ngày nữa xây dựng xong. Bác lý giải làm thế nào ?
– Tôi chỉ biết tướng hiện ra thế nào tôi nói thế. Tôi đoán chắc trong vòng hai tháng nữa, hai bác nhất định không hề “ xuất chính ” được. Giải thích ra làm sao thì tôi cũng chỉ lý giải bằng tướng pháp hay mạng vận thôi. Biết đâu Đường Thiệu Nghi lại không vì nguyên do nào đó mà không tổ chức triển khai xong chính phủ nước nhà. Tôi không làm chính trị cũng chưa được xem tướng cho Đường Thiệu Nghi nên tôi chỉ dám đưa ra thiếu tín nhiệm ấy thôi .
Sái và Cố nghe Đào Bán Mai nói liền bàn với nhau mời Đào Bán Mai đến xem tướng cho Đường Thiệu Nghi .
Họ gặp nhau tại Tân Á đại tửu điếm. Đào Bán Mai gặp Đường Thiệu Nghi chừng hơn mười phút đã vội cáo từ về ngay. Phần Đường Thiệu Nghi bận việc nên cũng đi luôn. Thế là bữa tiệc bất thành. Sái và Cố chạy theo ông bạn Đào Bán Mai gặng hỏi :
– Tại sao bác hấp tấp vội vàng thế ? Sao chưa nói chi với Đường huynh đã bỏ đi ngay ?
Đào Bán Mai vấn đáp : – Không thể nói ngay ở đây được. Chúng ta về nhà hẵng hay .
Họ Cố và Sái nghe họ Đào nói cũng lấy làm kỳ quái, chắc rằng Đào Bán Mai có tâm sự chi lạ lùng lắm .
Cả ba thuê xe về nhà .
Chưa bước lên thuyền, hai người đã tới tấp hỏi Đào Bán Mai : – Thế nào ? Bác phát hiện ra điều gì trên vóc tướng Đường Thiệu Nghi ?
Nguy hiểm vạn trạng. Các bác đừng đến gặp hắn ta nữa. Chỉ trong vòng năm ba ngày trở lại thôi .
– ? ? ?
– Thần sắc hắn ta lúc này như người đã chết 50% rồi. Hắn ta sẽ chết bất đắc kỳ tử không biết khi nào. Các bác hãy nghe tôi. Đừng đi đâu nữa. Chỉ trong vòng năm ngày .
– Bác nói chi mà như đinh đóng cột vậy ? Dù tướng số thì cũng phải một thời hạn nó mới hiện ra được chứ ? Hơn nữa, Đường Thiệu Nghi đi đâu đó có bộ hạ hộ tống đàng hoàng, làm thế nào xảy ra chuyện bất đắc kỳ tử ? Trừ phi là ông ta ngộ gió độc ?
Đào Bán Mai thấy hai người vẫn hồ nghi, cũng chẳng nói thêm, ông lặng lẽ xuống bảo gia nhân làm cơm thết bạn .
Gần buổi chiều chừng năm giờ, bỗng ngoài phố huyên náo hẳn lên, người nhà về cho hay hiến binh Nhật đang bủa vây Tân Á Tửu điếm, cùng với cái tin động trời Đường Thiệu Nghi bị đặc công của Trùng Khánh ám sát chết. Đường thiệu Nghi đang ngồi uống trà ở Tân Á tửu điếm cùng với mấy viên sỹ quan Nhật Bản thì một người ăn mặc rất sang chảnh bước vào tới. Không ai quan tâm chi hết .
Người kia đến bàn Đường Thiệu Nghi nét mặt tươi cười bình tĩnh. Nhưng vụt một cái, anh ta rút trong mình ra chiếc búa lưỡi sáng quắc và nhanh như cắt chém mạnh vào sọ Đường Thiệu Nghi. Nghi ngã vật xuống đất, liền đấy mấy trái lựu đạn khói nổ tung, người mua nhốn nháo. Cổ Đổng, đặc viên công tác làm việc của chính phủ nước nhà Trùng Khánh, người vừa xử tử Hán gian Đường Thiệu Nghi trốn thoát .
Sớm hôm sau, những báo đăng tin lớn : Đường Thiệu Nghi đã từ trần .
Thần do khí sinh ra. Sắc cũng do khí sinh ra. Vậy khí là gì ?
Câu hỏi hắc búa nhất vì khó giảng vô cùng. Vì từ y học, triết học, văn học cũng đều có danh từ khí .
Tỉ dụ nói : văn người ấy chải chuốt nhưng vô khí : khí tán rồi người ấy nay mai là chết, trông người ấy không có sinh khí : cái khí hạo của nhiên của người quân tử …
Đọc nhiều nghe nói nhiều, người ta hoàn toàn có thể hiểu bằng cách “ ý hội ” chứ không hiểu vì nghe giảng nghĩa. Bởi thế, mỗi lần Tây Phương khám phá Á Đông, cứ hễ đến danh từ khí là chịu chết không làm thế nào dịch cho đúng, không làm thế nào giảng cho hiểu .
Triết sử gia Tiền Mục giảng “ khí ” như sau :
Khí có hai hàm nghĩa :
a ) Cực vi ( nhỏ lắm ) .
b ) Luôn luôn động .
Vạn vật trong thiên hà đều do chất tố cực vi hoạt động mà thành
Nếu giảng như vậy để vận dụng cho tướng mệnh học thì nó có vẻ như lạc đề. Cho nên, cách tốt nhất để hiểu thần khí, khí sắc và khí là tìm hiểu và khám phá bằng cách hội ý. Cũng như không hề giảng bức tranh đẹp như thế nào. Khi ý thức mỹ học cao lên sẽ hội ý được cái đẹp. Một cái cây ta trông thấy cành lá tốt tươi mà kỳ thực rễ nó đã thối nát thì ít bữa lá rụng cành khô. Một cây khác ta trông thấy lá úa, cành trơ trụi, kỳ thực rễ nó rất khỏe thì ít bữa cành lá sẽ xanh tươi. Khí ví như cái rễ vậy .
Trần Đồ Nam nói :

– Có da thịt mà vô khí khác nào cây gỗ bị mối ăn bên trong đã mục nát, gió mạnh là gẫy đổ.

Có thần khí mà vô thần nhục ( da thịt, hình tướng ) ví như cây có rễ, chưa phát ra cành lá, đợi mùa xuân đến, tất đâm cành nảy nụ .
Ông Khổng Minh hình tựa cây tùng khô nhưng thần khí sáng sủa linh lợi, một sớm một chiều danh mãn thiên hạ .
Ý hội phải từ từ, cho nghĩa thấm dần. Bạn đọc sẽ trở lại với khí sắc, thần khí qua những chương khác .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.